Icon play
zamknij

teraz
na antenie

Wybierz radio, które chcesz słuchać

Radio kielce
Folk radio

teraz
na antenie

close

ABONAMENT RTV - KOMPENDIUM WIEDZY

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

04.05.2013 06:56
Źródło: ABONAMENT RTV - KOMPENDIUM WIEDZY

Od początku 2009 roku Poczta Polska zastąpiła nowymi formularzami dotychczasowe książeczki opłat za abonament. Dzięki nim abonenci mogą dokonać płatności nie tylko na poczcie, ale również w bankach i punktach przyjmujących wpłaty gotówkowe oraz przelewem przez Internet.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UŻYWANIE ODBIORNIKÓW RTV 

2019 rok

za używanie odbiorników

 

radiofonicznego

telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego

za jeden miesiąc

7,00 zł

22,70 zł

za dwa miesiące

13,60 zł

44,05 zł

za trzy miesiące

20,15 zł

65,35 zł

za sześć miesięcy

39,90 zł

129,40 zł

za rok

75,60 zł

245,15 zł

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25-go dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25-go dnia miesiąca wpłynie na rachunek 26-go lub 27-go jednostki Poczty nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.

WNOSZENIE OPŁAT ABONAMENTOWYCH

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych dokonuje się w urzędach pocztowych w ciągu 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Dowodem zarejestrowania odbiornika są:
wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych
zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych.

Opłaty abonamentowe wnosi się za pomocą:
blankietów wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną,
standardowych blankietów wpłat na rachunek bankowy, ogólnie dostępnych w placówkach pocztowych.

Abonament rtv można wpłacać we wszystkich placówkach pocztowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych oraz przez Internet.
Wpłat z tytułu abonamentu rtv należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Pytania dot. ustalenia numeru rachunku bankowego, indywidualnego numeru identyfikacyjnego abonenta, okresu i kwoty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz w sprawie uzyskania blankietów wpłat należy kierować na adres poczty elektronicznej Poczty Polskiej S.A.:

abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl

Informacje w powyższych sprawach znajdują się na stronie internetowe Poczty Polskiej:

rtv.poczta-polska.pl

Osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę (radiową lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.

Jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby używanych odbiorników wnoszą również: podmioty leczniczne niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w ich używaniu.

Firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny.

Więcej informacji o rejestracji odbiorników, trybie wnoszenia opłat oraz o ich wysokości znajduje się na stronie Poczty Polskiej: www.rtv.poczta-polska.pl

Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.:

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie.

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.
Więcej informacji: Informacja o abonamencie rtv – podstawa prawna, wysokość oraz tryb i sposób wnoszenia opłat, zwolnienia i ulgi w opłatach abonamentowych (pobierz dokument).

UMARZANIE LUB ROZKŁADANIE NA RATY ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ABONAMENTOWYCH

Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu.

Wszelkie wątpliwości dotyczące wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłatach abonamentowych proszę kierować pod numer kontaktowy 22 597 31 01 (w godzinach 8.15 - 16.15) lub zgłaszać osobiście do Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, ul. Sobieskiego 101 w Warszawie.
Departament Budżetu i Finansów w Biurze KRRiT nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie zawiera danych osobowych Piszącego, tj. imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego.
Korespondencję w sprawach opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, ulg oraz zwolnień od tych opłat, a także wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu rtv należy kierować na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Budżetu i Finansów
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 WARSZAWA

Abonenci, którzy złożą prośbę o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości drogą elektroniczną zostaną poproszeni o przysłanie wniosku drogą pocztową.

UWAGA:
KRRiT nie posiada ewidencji abonentów rtv. W związku z powyższym w celu ustalenia nr identyfikacyjnego, nr konta, kwoty zaległości, okresu zaległości, daty zarejestrowania i wyrejestrowania odbiorników rtv oraz daty wysyłania monitów o zaległościach, należy kontaktować się z Pocztą Polską S. A. z Wydziałem Abonamentu rtv w Bydgoszczy:
tel. (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora)
lub drogą elektroniczną abonament_rtv@bydgoszcz.poczta-polska.pl.


Skargi i wnioski dotyczące pracy Poczty Polskiej S.A. w zakresie usług dotyczących abonamentu rtv, mogą być wnoszone:
pisemnie na adres: Poczta Polska S.A. Centrala ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa,
ustnie do protokołu, w siedzibie Centrali Spółki pokój 3.2.21, codziennie w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00, we wtorek do godz. 17:00,
za pomocą poczty elektronicznej, na adres: skargi@centrala.poczta-polska.pl,
za pomocą faksu do Biura Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością w Centrali Poczty Polskiej S.A., na numer 22-656-59-18.

źródło KRRiT

http://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/abonament/

icon-tag

Tagi do tego wpisu

abonament