Icon play
zamknij

teraz
na antenie

Wybierz radio, które chcesz słuchać

Radio kielce
Folk radio

teraz
na antenie

close

Koronawirus w Polsce. Sejm przyjął pakiet ustaw „antykryzysowych”

Sejm przyjął w sobotę nad ranem ustawę wspierającą firmy w związku z epidemią koronawirusa.

Autor: Michał Kita , Dorota Klusek

29.03.2020 13:36

image 29.03.2020. Studio Polityczne Radia Kielce. Na zdjęciu (od lewej): Krzysztof Lipiec - poseł, prezes świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości; Grzegorz Gałuszka, radny sejmiku województwa świętokrzyskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe; Marzena Okła-Drewnowicz - poseł Platforma Obywatelska Fot. Robert Felczak / Radio Kielce

W ustawie zawarto m.in. zwolnienie ze składek na ZUS przez trzy miesiące dla pracujących w mikrofirmach, a także osób samozatrudnionych. Przewidziane jest także wypłacanie świadczenia postojowego dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy dla firm w kłopotach.

Poseł Krzysztof Lipiec, prezes świętokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, podkreślił, że tarcza antykryzysowa to dobre rozwiązania, które mają przede wszystkim zapewnić stabilizację rozwoju gospodarczego kraju.

- Tarcza skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, by firmy zachowały w miarę możliwości płynność finansową. To także rozwiązania skierowane  do pracowników, żeby chronić ich miejsca pracy. Tarcza antykryzysowa obejmuje również rolników, aby i oni mogli otrzymać rekompensaty z wyniku ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa - dodał.

Krzysztof Lipiec dodał, że tarcza obejmuje także rozwiązania wspierające służbę zdrowia w czasie epidemii.

- Przygotowane są specjalne środki wspierające służbę zdrowia. Istotną sprawą jest kwestia funkcjonowania instytucji finansowych m.in. banków. Walka z pandemią jest kosztowna, dlatego niezwykle ważne jest sprawne działanie sektora finansowego - stwierdził.

Zdaniem poseł PO Marzeny Okły-Drewnowicz tarcza antykryzysowa to tak naprawdę durszlak, który zawiera dużo luk i dziur, przez co wielu mieszkańców nie będzie mogło skorzystać z żadnej pomocy.

- Jeśli na przykład możliwość niepłacenia ZUS przez trzy miesiące dotyczy tylko tych firm, które zatrudniają mniej niż dziewięciu pracowników to oznacza, że jeśli ktoś prowadzi przedsiębiorstwo z większą liczbą pracowników z tej pomocy nie skorzysta. To może doprowadzić do tego, że wiele firm kilkuastoosobowych czekają zamknięcia i w konsekwencji masowe zwolnienia - zaznaczyła.

Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła, że powinny zostać wdrożone także znacznie lepsze przepisy dotyczące opieki nad dziećmi i przyznawania zasiłku opiekuńczego. Jako pozytywne rozwiązanie zawarte w tarczy antykryzysowej parlamentarzystka oceniał wprowadzenie zawieszenia, a nie jak wstępnie planowano czasowego odroczenia.

W opinii Grzegorza Gałuszki, radnego sejmiku województwa świętokrzyskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, przyjęta przez Sejm tarcza antykryzysowa nie zabezpiecza w stu procentach potrzeb przedsiębiorców.

-  Poprawki, które do ustawy zgłaszało PSL, a które nie zostały przyjęte, dotyczące m.in. dobrowolnego ZUS, czy zwolnienia z podatku PIT i CIT, były konieczne, ponieważ przedsiębiorcy, którzy nie mogą swobodnie wykonywać swojej działalności,  ograniczają przychody. To przy utrzymaniu kosztów stałych generuje straty - dodał.

Grzegorz Gałuszka powiedział, że konieczna jest równomierna pomoc wszystkim, aby uchronić gospodarkę przed recesją i dużym wzrostem bezrobocia.

Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw głosowało 343 posłów, przeciw było 73, od głosu wstrzymało się 19.

Fot. Kancelaria Sejmu

„TARCZA ANTYKRYZYSOWA” PRZYJĘTA PRZEZ SEJM. CO ZAKŁADA SPECUSTAWA?

- zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;

- świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach; 

- ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;

- czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);

umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie - COVID-19;

- korzystniejsze zasady rozliczania straty;

- wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;

- ułatwienia dla branży turystycznej;

- umożliwienie sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;

- przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;

- zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;

- umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;

- przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;

- gwarancje de minimis z BGK;

- dopłaty BGK do odsetek;

- fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

 

ZWOLNIENIE MIKROFIRM DO 9 OSÓB ZE SKŁADEK DO ZUS PRZEZ 3 MIESIĄCE

Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem w wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Łączny skutek dla finansów publicznych za 3 miesiące szacujemy na 9,5 mld zł, w tym 6,8 mld zł za mikrofirmy i 2,6 mld zł za samozatrudnionych opłacających tylko swoje własne składki.

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW I SAMOZATRUDNIONYCH

Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Poza tym rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

 

DOFINANSOWANIE ZATRUDNIENIA

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

- nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub

- nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

 

UELASTYCZNIENIE CZASU PRACY

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków – z przedstawicielami pracowników – będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

 

BRAK KAR ZA OPÓŹNIENIA W PRZETARGACH PUBLICZNYCH

Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

 

UŁATWIENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy.

Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

ROZLICZENIE CAŁEJ TEGOROCZNEJ STRATY W PRZYSZŁYM ROKU

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

 

PRZEDŁUŻENIE BANKOWYCH KREDYTÓW OBROTOWYCH

Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych –  o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw. 

 

PRZEDŁUŻENIE LEGALNEGO POBYTU I ZEZWOLEŃ NA PRACĘ DLA OBCOKRAJOWCÓW

Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

 

POLITYKA NOWEJ SZANSY

W sytuacji kryzysu makroekonomicznego duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Zwłaszcza małe i średnie firmy mają problem ze skutecznym przejściem przez proces restrukturyzacji i wiele z nich kończy się upadłością lub likwidacją. Dlatego możliwa będzie pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą proces restrukturyzacji. Cel to ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej. Rozwiązanie ma minimalizować przyszłe skutki gospodarcze pandemii.

 

ODROCZENIE NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW, M.IN.:

- przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).

- przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;

- przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;

- przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;

- odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);

- zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

- wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;

- wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);

- przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;

- odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;

- możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;

- wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

icon-tag

Tagi do tego wpisu

koronawirus Tarcza Antykryzysowa
other news

Podobne wiadomości

„Tarcza antykryzysowa” przyjęta przez Sejm. Co zakłada specustawa? [SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY]

„Tarcza antykryzysowa” przyjęta przez Sejm. Co zakłada specustawa? [SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY]

Tarcza antykryzysowa uwzględni również rolników

Tarcza antykryzysowa uwzględni również rolników

Tarcza Antykryzysowa pomoże Polakom

Tarcza Antykryzysowa pomoże Polakom

Punkty Widzenia: „Tarcza Antykryzysowa” receptą na koronawirusa? [GŁOSUJ]

Punkty Widzenia: „Tarcza Antykryzysowa” receptą na koronawirusa? [GŁOSUJ]